IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 2015.