IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE