Postupci bagatelne nabave

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 601-01/16-01/05
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 08.04.2016.
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Sanacija krovišta na objektu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada u Pregradi, S. Škreblina, a sve prema troškovniku u privitku.
Više
      Naručitelj: Grad Pregrada
      Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
 
Klasa: 340-01/16-01/03
Urbroj:  2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 09.02.2016.
 
 
                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda
 
 
Više
Klasa:  360-01/16-04/01
Urbroj:  2214/01-03/01-16-3
Pregrada, 08.02.2016.
 
                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada,
 
Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/36
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  03.11.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja školskog  igrališta uz zgradu Područne škole u  Stipernici,  prema troškovniku  u  privitku.

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/37
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  28.10.2015.                P O Z I V                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Opremanje dječjeg  igrališta Kuna – park u Pregradi i dječjeg igrališta u Mjesnom odboru Benkovo, prema troškovniku  u  privitku.

3 Procijenjena vrijednost nabave:  84.000,00 (bez PDV-a).

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/36
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  23.10.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja školskog  igrališta uz zgradu Područne škole u  Stipernici,  prema troškovniku  u  privitku.

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  340-01/15-01/66
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  23.10.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja ceste u Poslovnoj zoni Pregrada,   prema troškovniku  u  privitku.

Više

Displaying izmjena dokumentacije plin.jpg

Više
Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja:  GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Sanacija donjeg ustroja slijedećih nerazvrstanih cesta:
u Kostelu zadružni dom – Vešligaji, 
Pregrada Vrhi- Premrli – Kapelica (Mikulaši) 
Sanacija kolnika Ulica Rikarda Jorgovanića – Pregrada Vrhi
prema troškovnicima u privitku

Više

Stranice