Postupci bagatelne nabave

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/01
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  07.02.2017.
 
                                                P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada
Klasa: 363-01/17-01/05
Urbroj: 2214/01-04/01-17-3
Pregrada, 24.01.2017.
 
                                       P O Z I V
                               za dostavu ponuda
 

1.         Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Više

Grad Pregrada

J.K. Tuškana 2, 49 218 Pregrada

Klasa:  363-01/17-04/01

Urbroj:  2214/01-03/01-17-3

Pregrada, 19.01.2017. godine

 

                                                     P O Z I V

                                                za dostavu ponuda

Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/50
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  21.10. 2016.
 
                                   P O Z I V
                             za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K.
   Tuškana 2, Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/46
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  07.10. 2016.
 
 
                                     P O Z I V
                                za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 
Klasa: 340-01/16-01/35
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 16.08. 2016.
 
                                            P O Z I V
                                    za dostavu ponuda
 

1.Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2, Pregrada

Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 340-01/16-01/22
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 16.06. 2016.
 
                                          P O Z I V
                                   za dostavu ponuda
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:363-01/16-01/36
Urbroj: 2214/01-03-16-3
Pregrada, 07.06.2016. 
 
                                   POZIV
                         za dostavu ponude
 
⦁ Podaci o naručitelju:
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/15
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 13.05.2016.
 
 
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 601-01/16-01/11
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 26.04.2016.
                                                                                                                  
POZIV
za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
Više

Stranice