Postupci bagatelne nabave

KLASA: 361-02/20-01/02

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada, 26.02.2020.                           

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Više

KLASA: 612-05/19-01/35

URBROJ: 2214/01-380-19-1

Pregrada, 10. srpnja 2019.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/18

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/19

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/20

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/21

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 363-01/19-01/13

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  29.05.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

GRAD PREGRADA

Pregrada, Josipa  Karla Tuškana br. 2

KLASA:363-01/18-01/­­­­72

URBROJ:2214/01-04/01-18-2

Pregrada, 20.09.2018.

 

POZIV

NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj: Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više
 
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/02
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  17.02.2017.
 
 
                                                  P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
Više
Naručitelj: Grad Pregrada
Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
Klasa: 340-01/17-01/05
Urbroj:  2214/01-04/01-17-3
Pregrada, 13.02.2017.
 
                                            P O Z I V
                                    za dostavu ponuda
 
 
  1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2, Pregrada
  2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu prema troškovniku u privitku
Više

Stranice